Pareiškimas dėl duomenų apsaugos

1. Duomenų apsauga glaustai

Bendrosios pastabos

Šiose pastabose pateikiama paprasta apžvalga, kas nutinka su Jūsų asmens duomenimis, kai apsilankote mūsų interneto svetainėje. Asmens duomenys – tai duomenys, pagal kuriuos galima nustatyti Jūsų tapatybę. Išsami informacija duomenų apsaugos tema pateikta po šiuo tekstu esančiame pareikšime dėl duomenų apsaugos.

Jūsų duomenys pagal BDAR 28 straipsnį perduodami techniniams paslaugų teikėjams, kurie Jūsų duomenis naudoja išimtinai pagal mūsų užsakymą ir jokiu būdu ne komerciniais tikslais. Kitais atvejais Jūsų asmens duomenis tretiesiems asmenims perduodame tik gavę aiškų Jūsų sutikimą.

Duomenų tvarkymas mūsų interneto svetainėje.

Kas atsakingas už duomenų tvarkymą šioje interneto svetainėje?

Duomenis šioje svetainėje tvarko jos operatorius. Jo kontaktiniai duomenys pateikti šios interneto svetainės leidimo duomenų skiltyje.

Kaip tvarkome Jūsų duomenis?

Pirmiausia Jūsų duomenis gauname, nes Jūs mums juos suteikiate. Tai gali būti, pvz., tokie duomenys, kuriuos nurodote kontaktų formoje.

Kitus duomenis, Jums apsilankius mūsų interneto svetainėje, automatiškai renka mūsų IT sistemos. Visų pirma tai yra techniniai duomenys (pvz., interneto naršyklė, operacinė sistema ir laikas, kada buvo atverta mūsų interneto svetainė). Šie duomenys renkami automatiškai, kai tik patenkate į mūsų svetainę.

Kam naudojame Jūsų duomenis?

Dalį duomenų renkame tam, kad užtikrintume sklandų mūsų interneto svetainės veikimą. Kiti duomenys gali būti naudojami Jūsų, kaip svetainės naudotojo, elgsenai analizuoti.

Kokios Jūsų teisės, susiję su šiais Jūsų duomenimis?

Galite bet kuriuo metu nemokamai gauti informaciją apie savo įrašytų asmens duomenų kilmę, gavėją ir jų paskirtį. Be to, turite teisę pareikalauti, kad šie duomenys būtų pataisyti, užblokuoti ar ištrinti. Šiuo ir kitais klausimais duomenų apsaugos tema galite bet kada kreiptis į mus leidimo duomenų skiltyje pateiktu adresu. Be to, turite teisę pateikti skundą atsakingoms institucijoms.

Taip pat turite teisę, esant tam tikroms aplinkybėms, pareikalauti, kad Jūsų asmens duomenų tvarkymas būtų apribotas. Išsami informacija apie tai pateikta pareiškime dėl duomenų apsaugos skiltyje: „Teisė į duomenų tvarkymo apribojimą“.

Analizės priemonės ir trečiųjų šalių - paslaugų teikėjų naudojamos priemonės

Jums lankantis mūsų interneto svetainėje, Jūsų naršymo elgseną gali būti vertinama statistiškai. Visų prima tai daroma naudojant slapukus ir vadinamąsias analizės programas. Jūsų naršymo elgsenos analizė paprastai atliekama anonimiškai, naršymo elgsenos neįmanoma atsekti ir priskirti Jums. Galite tokiai analizei paprieštarauti ar užkirsti jai kelią, nesinaudodami tam tikromis priemonėmis. Išsami informacija šiuo klausimu pateikta pareiškime dėl duomenų apsaugos.

Jūs galite paprieštarauti šiai analizei. Informaciją apie prieštaravimo galimybes rasite šiame pareiškime dėl duomenų apsaugos.

2. Bendrosios pastabos ir privaloma informacija

Duomenų apsauga

Šios interneto svetainės operatoriai Jūsų duomenų apsaugą vertina atsakingai. Jūsų asmens duomenis tvarkome konfidencialiai, laikydamiesi duomenų apsaugos reikalavimų bei vadovaudamiesi šio pareiškimo dėl duomenų apsaugos nuostatomis.

Kai naudojate šią interneto svetainę, renkami įvairūs asmens duomenys. Asmens duomenys yra tokie duomenys, pagal kuriuos galima nustatyti Jūsų tapatybę. Šiame pareiškime dėl duomenų apsaugos išaiškinama, kokius duomenis mes renkame ir kam juos naudojame. Be to, čia paaiškinama, kokiu tikslu tai daroma.

Atkreipiame dėmesį, kad duomenų perdavimas internete (pvz., komunikuojant el. paštu) gali turėti saugumo spragų. Visiškai apsaugoti duomenų nuo trečiųjų šalių prieigos neįmanoma.

Nuoroda į atsakingą instituciją

Už šioje svetainėje tvarkomus duomenis atsakinga:

UAB „HI-STEEL"
Jonavos g. 68A
Kaunas, LT - 44191Lietuva

Telefonas: +370 37 331484

El. paštas: info@histeel.lt

Atsakinga institucija – tai fizinis arba juridinis asmuo, kuris vienas arba drauge su kitais priima sprendimus dėl asmens duomenų (pvz., vardo, pavardės, el. pašto adreso ar pan.) tvarkymo.

Jūsų sutikimo tvarkyti asmens duomenis atšaukimas

Daugelis duomenų tvarkymo procedūrų įmanomos tik gavus Jūsų aiškų leidimą. Suteiktą leidimą galite atšaukti bet kuriuo metu. Tam pakanka neformalaus pranešimo el. paštu. Leidimo atšaukimas nedaro įtakos iki atšaukimo tvarkytų duomenų teisėtumui.

Teisė nesutikti su duomenų rinkimu ypatingais atvejais bei teisė nesutikti su tiesiogine reklama (BDAR 21 straipsnis)

Jeigu duomenys renkami pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies e arba f punktus, Jūs dėl priežasčių, kurias nulemia Jūsų specialioji situacija, bet kada turite teisę nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu; ši nuostata taikoma ir pagal tai atliekamam profiliavimui. Teisės normų nuostatas, kurių pagrindu tvarkomi duomenys, rasite šiame pareiškime dėl duomenų apsaugos. Jeigu pateikiate nesutikimą, Jūsų asmens duomenų netvarkome, išskyrus atvejus, kai galime įrodyti, kad duomenys tvarkomi dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už duomenų subjekto interesus, teises ir laisves, arba siekiant atstovauti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus. (teisė nesutikti pagal BDAR 21 straipsnio 1 dalį).

Jeigu Jūsų duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, turite teisę bet kuriuo metu nesutikti, kad su Jumis susiję asmens duomenys būtų tvarkomi tokios rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą, kiek jis susijęs su tokia tiesiogine rinkodara. Jei Jūs nesutiksite, Jūsų asmens duomenys daugiau nebus tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais (teisė nesutikti pagal BDAR 21 straipsnio 2 dalį).

Teisė pateikti skundą atsakingai priežiūros institucijai

Neapribojant galimybių imtis kitų administracinių arba teisminių teisių gynimo priemonių, kiekvienas duomenų subjektas turi teisę pateikti skundą priežiūros institucijai, visų pirma valstybėje narėje, kurioje yra jo nuolatinė gyvenamoji vieta, darbo vieta arba vieta, kurioje padarytas įtariamas pažeidimas, jeigu tas duomenų subjektas mano, kad su juo susijęs asmens duomenų tvarkymas atliekamas pažeidžiant šį BDAR. Kitos administracinės ar teisinės teisių gynimo priemonės nepanaikina teisės pateikti skundą.

Teisė perkelti duomenis

Jūs turite teisę prašyti, kad duomenys, kuriuos automatiškai tvarkome su Jūsų sutikimu arba vykdydami sutartį, įprastiniu mašininio nuskaitymo formatu būtų persiųsti Jums ar trečiajai šaliai. Jeigu reikalaujate tiesioginio duomenų perkėlimo kitam atsakingam asmeniui, tai atliekama tik tuo atveju, jeigu tai techniškai įmanoma.

SSL arba TSL šifravimas

Šioje svetainėje saugumo sumetimais ir siekiant apsaugoti perkeliamą konfidencialią informaciją, pvz., užsakymus arba užklausas, kuriuos siunčiate mums kaip svetainės operatoriui, naudojamas SSL arba TSL šifravimas. Šifruotą ryšį atpažinsite iš to, kad naršyklės adresas iš „http://“ pasikeičia į „https://“ir naršyklės lango eilutėje atsiranda spynos simbolis.

Jeigu SSL arba TSL šifravimas aktyvuotas, duomenų, kuriuos mums perduodate, trečiosios šalys skaityti negali.

Teisė susipažinti, blokuoti, ištrinti ir/arba ištaisyti

Remiantis galiojančiomis teisinėmis nuostatomis turite teisę bet kada nemokamai susipažinti su Jūsų įrašytais asmens duomenimis, jų kilme, gavėjais ir duomenų tvarkymo paskirtimi, taip pat, prireikus, turite teisę duomenis ištaisyti, blokuoti arba ištrinti. Šiuo ir kitais klausimais asmens duomenų tvarkymo tema galite bet kuriuo metu kreiptis į mus leidimo duomenų skiltyje nurodytu adresu.

Teisė į duomenų tvarkymo apribojimą

Turite teisę reikalauti Jūsų asmens duomenų tvarkymo apribojimo. Šiuo klausimu galite bet kada kreiptis į mus leidimo duomenų skiltyje pateiktu adresu. Teisė į duomenų tvarkymo apribojimą galioja šiais atvejais:

  • Jeigu užginčijate Jūsų asmens duomenų, kuriuos turime surinkę, teisingumą, paprastai mums reikės laiko jiems patikrinti. Tikrinimo laikotarpiu turite teisę reikalauti jūsų asmens duomenų tvarkymo apribojimo.
  • Jeigu Jūsų asmens duomenys buvo / yra tvarkomi neteisėtai, galite vietoj jų ištrynimo reikalauti apriboti duomenų tvarkymą.
  • Jeigu Jūsų asmens duomenys mums nebereikalingi, tačiau jie reikalingi teisiniams reikalavimams įgyvendinti, apginti arba jų galiojimui patvirtinti, turite teisę vietoj duomenų ištrynimo reikalauti Jūsų asmens duomenų tvarkymo apribojimo.
  • Jeigu pareiškėte apie savo nesutikimą pagal BDAR 21 straipsnio 1 dalį, Jūsų ir mūsų interesus reikėtų suderinti. Kol nėra aišku, kieno interesai yra svarbesni, turite teisę reikalauti apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą.

Jeigu apribojote savo asmens duomenis, atsižvelgus į Jūsų saugojimą, galima tvarkyti, tik gavus duomenų subjekto sutikimą arba siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus, arba apsaugoti kito fizinio ar juridinio asmens teises, arba dėl svarbaus Europos Sąjungos arba valstybės narės viešojo intereso priežasčių.

Teisė nesutikti gauti reklaminius el. pašto pranešimus

Naudoti leidimo duomenų skiltyje nurodytus kontaktinius duomenis, siekiant persiųsti reklamą ar informacinę medžiagą, kurios nebuvo aiškiai paprašyta, draudžiama. Svetainės operatorius pasilieka teisę imtis teisinių veiksmų, jeigu gauna nepageidaujamą reklaminę informaciją, pvz., per brukalų el. pašto katalogą.

3. Duomenų APSAUGOS PAREIGŪNAS

DUOMENŲ APSAUGOS PAREIGŪNAS

Duomenų apsaugos pareigūno funkcijas vykdo UAB "SDG"

Adresas: Draugystės g. 8E, 51264

Tel. Nr. +370 37 460066, e. paštas: asmensduomenys@sdg.lt

4. Duomenų rinkimas mūsų interneto svetainėje.

Slapukai

Interneto svetainės iš dalies naudoja taip vadinamus slapukus. Slapukai Jūsų kompiuteriui nedaro jokios žalos, jie neužkrės Jūsų virusais. Slapukai skirti tam, kad galėtume savo pasiūlymus pateikti naudotojui draugišku būdu, veiksmingai ir saugiai. Slapukai yra nedideli tekstiniai failai, kurie įrašomi Jūsų kompiuteryje ir kuriuos įrašo Jūsų naršyklė.

Dauguma mūsų naudojamų slapukų yra vadinamieji „seanso slapukai“. Pasibaigus Jūsų apsilankymui jie automatiškai ištrinami. Kiti slapukai lieka Jūsų įrenginyje, kol Jūs jų neištrinate. Šie slapukai suteikia mums galimybę atpažinti jūsų naršyklę, kai kitą kartą apsilankote mūsų svetainėje.

Galite savo naršyklę nustatyti taip, kad būtumėte informuojami apie slapukų naudojimą ir kad galėtumėte suteikti jiems leidimą kiekvienu atskiru atveju, galite sutikti su slapukų naudojimu tam tikrais atvejais arba uždrausti juos naudoti apskritai, taip pat galite aktyvuoti automatišką jų panaikinimą, kai užveriate naršyklės langą. Išjungus slapukų naudojimą, interneto svetainės veikimas gali būti apribotas.

Slapukai, kurie reikalingi elektroninio duomenų apsikeitimo procesams vykdyti arba Jūsų norimoms funkcijoms palaikyti (pvz., pirkinių krepšelio funkcija), įrašomi pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktą. Siekdamas užtikrinti techniškai sklandų ir nuolat gerinamą paslaugų teikimą, interneto svetainės operatorius teisėtai suinteresuotas saugoti slapukus. Jeigu įrašomi kiti slapukai (pvz., slapukai, skirti Jūsų naršymo elgsenai analizuoti), apie juos atskirai informuojama šiame pareiškime dėl duomenų apsaugos.

Prisijungimo prie serverio duomenys(„log-failai“)

Svetainių operatorius automatiškai renka ir įrašo informaciją į prisijungimo prie serverio duomenis, kuriuos Jūsų naršyklė perduoda mums. Tai yra:

  • naršyklės tipas ir naršyklės versija
  • naudojama operacinė sistema
  • nuorodos URL
  • naudojamo kompiuterio serverio pavadinimas
  • serverio užklausos laikas
  • IP adresas

Šie duomenys nesujungiami su kitais duomenų šaltiniais.

Šie duomenys renkami vadovaujantis BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktu. Svetainės operatorius suinteresuotas užtikrinti techniškai nepriekaištingą atvaizdavimą ir nuolat gerinti savo svetainę amą – tam reikalingi serverio „log failai“.

Kontaktų forma

Jeigu siunčiate mums užklausą per kontaktų formą, Jūsų duomenys iš kontaktų formos, įskaitant Jūsų ten pateiktus kontaktinius duomenis, įrašomi siekiant apdoroti Jūsų užklausą ir tam atvejui, jeigu kiltų papildomų klausimų. Šių duomenų be Jūsų sutikimo toliau neperduodame.

Kontaktų formoje pateikti duomenys tvarkomi tik pagal Jūsų duotą sutikimą (BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktą). Savo sutikimą galite bet kuriuo metu atšaukti.Tam pakanka neformalaus pranešimo el. paštu. Leidimo atšaukimas nedaro įtakos iki atšaukimo tvarkytų duomenų teisėtumui.

Jūsų į kontaktų formą įvestus duomenis saugome, kol Jūs nepareikalaujate juos ištrinti, atšaukiate savo leidimą saugoti/tvarkyti Jūsų duomenis arba kol išnyksta priežastis šiuos duomenis saugoti (pvz., baigus apdoroti Jūsų užklausą). Ši nuostata netaikoma tais atvejais, kai pagal įstatyminius reikalavimus šiuos duomenis saugoti privalome, -ypatingas dėmesys kreipiamas saugojimo trukmei.

Užklausa el. paštu, telefonu ar faksu

Jeigu susisiekiate su mumis el. paštu, telefonu ar faksu, Jūsų užklausa, įskaitant visus su ja susijusius asmens duomenis (vardą, pavardę, užklausoje pateiktą informaciją) įrašome ir tvarkome, siekdami atsakyti į Jūsų užklausą. Šių duomenų be Jūsų sutikimo toliau neperduodame.

Šie duomenys tvarkomi pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punkto nuostatas, jeigu Jūsų užklausa susijusi su sutarties vykdymu arba su priemonių įgyvendinimu iki sutarties pasirašymo. Visais kitais atvejais duomenys tvarkomi pagal Jūsų sutikimą (BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas) ir (arba) remiantis mūsų teisėtais interesais (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas), kadangi mes teisiškai suinteresuoti veiksmingai tvarkyti mums pateiktas užklausas.

Jūsų mums per kontaktų formą parsiųsti duomenys lieka mums, kol pareikalaujate juos panaikinti, atšaukiate savo sutikimą arba pasibaigus duomenų įrašymo tikslui (pvz., baigus apdoroti Jūsų užklausą). Privalomoms teisinėms nuostatoms – ypač dėl saugojimo trukmės – tai įtakos nedaro.

Duomenų tvarkymas (klientai ir sutarties duomenys)

Renkame, tvarkome ir naudojame asmens duomenis tik teik, kiek to reikia turiniui parengti arba pasikeitus teisiniams santykiams (inventorizacijos duomenys). Tai daroma remiantis BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktu, pagal kurį leidžiama tvarkyti duomenis, siekiant įvykdyti sutartį arba imtis veiksmų iki sudarant sutartį. Asmens duomenis, kuriuos renkame apie mūsų interneto svetainės naudojimą (naudojimo duomenys) tvarkome ir naudojame tik tiek, kiek to reikia naudotojui paslaugoms teikti arba atsiskaityti.

Surinkti kliento duomenys, pasibaigus sutarčiai arba pasibaigus verslo santykiams, ištrinami. Įstatymais numatytoms saugojimo trukmėms tai įtakos nedaro.

Duomenų perdavimas sudarant sutartį dėl paslaugų ir skaitmeninio turinio

Perduodame asmens duomenis trečiosioms šalims tik tuo atveju, jeigu tai būtina vykdant sutartį, pavyzdžiui, vykdant apmokėjimą tam tikroje kredito įstaigoje.

Toliau duomenys neperduodami arba tik tuo atveju, jeigu aiškiai davėte sutikimą juos perduoti. Jūsų duomenų perdavimas tretiesiems asmenims be aiškaus Jūsų sutikimo, pavyzdžiui, reklamos tikslais, nevykdomas.

Duomenys perduodami remiantis BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktu, pagal kurį leidžiama tvarkyti duomenis, siekiant įvykdyti sutartį arba imtis veiksmų iki sudarant sutartį.

5. Analizės priemonės ir reklama

„Google Analytics“

Ši interneto svetainė naudojasi interneto analizės paslauga „Google Analytics“. Paslaugą teikia „Google Inc.“, adresas 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, JAV.

„Google Analytics“ naudoja slapukus. Slapukai yra nedideli tekstiniai failai, kurie įrašomi Jūsų kompiuteryje ir kuriuos įrašo Jūsų naršyklė, siekiant analizuoti Jūsų naudojimąsi svetaine. Slapukų suteikta informacija apie Jūsų naudojimąsi šia svetaine paprastai perduodama į „Google“ serverį JAV ir ten įrašoma.

„Google-Analytics“ slapukai įrašomi ir ši analizės priemonė naudojama remiantis BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktu. Interneto svetainės operatorius suinteresuotas analizuoti naudotojų elgseną, kad galėtų optimizuoti savo svetainės paslaugas bei reklamą.

IP anoniminimas

Šioje svetainėje aktyvinome IP anoniminimo funkciją. Taip Europos Sąjungos teritorijoje arba kitose Europos ekonominį susitarimą pasirašiusiose šalyse prieš perduodant Jūsų IP adresą į JAV, „Google“ jį sutrumpina. Tik išimtiniais atvejais į „Google“ serverį JAV perduodamas pilnas IP adresas ir ten sutrumpinamas. Šios interneto svetainės pavedimu „Google“ naudoja tą informaciją, kad įvertintų Jūsų naudojimąsi svetaine, kad parengtų ataskaitas apie aktyvumą svetainėje ir kad teiktų interneto svetainės operatoriui kitas paslaugas, susijusias su interneto svetainės bei interneto naudojimu. Iš Jūsų naršyklės į „Google Analytics“ perduotas IP adresas nenaudojamas kartu su kitais „Google“ duomenimis.

Naršyklės įskiepis

Galite neleisti įrašyti slapukų, naudodami tam tikrą nustatymą savo naršyklės programinėje įrangoje, tačiau atkreipiame Jūsų dėmesį, kad tuomet gali būti, jog galėsite naudotis ne visomis šios svetainės funkcijomis. Be to, galite neleisti „Google“ rinkti ir naudoti gautų duomenų bei su šios svetainės naudojimu susijusių duomenų (įsk. Jūsų IP adresą) slapukų, jeigu paspaudę toliau pateiktą nuorodą parsisiųsite ir įsidiegsite naršyklės įskiepį: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Prieštaravimas duomenų rinkimui

Spustelėję toliau pateiktą nuorodą galite neleisti „Google Analytics“ rinkti Jūsų duomenų: Naudojamas atsisakymo slapukas, kuris neleis rinkti Jūsų duomenų, kai kitą kartą apsilankysite mūsų svetainėje: „Google Analytics“ išaktyvinimas.

Daugiau informacijos apie tai, kaip „Google Analytics“ tvarko Jūsų duomenis, pateikta „Google“ pareiškime dėl duomenų apsaugos: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Prenumeratų tvarkymas

Su „Google“ esame sudarę sutartį dėl prenumeratų tvarkymo ir naudodamiesi „Google Analytics“ visiškai įgyvendiname griežtas Vokietijos duomenų apsaugos įstatymų nuostatas.

Saugojimo trukmė

„Google“ sistemoje naudotojo ir įvykių lygmenyje įrašyti duomenys, kurie susieti su slapukais, naudotojų atpažinimu (pvz., naudotojo ID) arba reklamos ID (pvz., dvikarčio spustelėjimo slapukai, „Android“ ID), po 26 mėnesių yra anoniminami ir/arba ištrinami. Išsamią informaciją rasite spustelėję šią nuorodą: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de

6. Įskiepiai ir įrankiai

„Google Web Fonts“

Šioje svetainėje naudojamas vienodas šriftų vaizdavimas, vadinamieji „WEB Fonts“, kuriuos parengė „Google“. „Google Fonts“ įdiegti lokaliai. Šiuo tikslu ryšys su „Google“ serveriais neužmezgamas.

„Google Maps“

Šioje svetainėje per API sąsają naudojama žemėlapių paslauga „Google Maps“. Paslaugą teikia „Google Inc.“, adresas 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, JAV.

Naudojant „Google Maps“ paslaugą būtina įrašyti Jūsų IP adresą. Ši informacija paprastai perduodama į „Google“ serverį JAV ir ten įrašoma. Šios svetainės savininkai tokiam duomenų perdavimui neturi jokios įtakos.

„Google Maps“ naudojama siekiant patraukliai pateikti pasiūlymus mūsų svetainėje ir kad būtų galima lengvai rasti mūsų svetainėje nurodytas vietoves. Tai yra teisėtas interesas pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktą.

Daugiau informacijos apie tai, kaip tvarkomi naudotojo duomenys, pateikta „Google“ pareiškime dėl duomenų apsaugos: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

7. Socialiniai tinklai

(„Facebook“, „Instagram“, „hashtag-Ausbildung.de“, XING)

HISTEEL prisistato socialinių tinklų platformose, kad palaikytų ryšį su besidominčiais asmenimis bei naudotojais ir teiktų jiems informaciją apie įmonę.


Šių paslaugų teikėjai naudotojų duomenis gali tvarkyti ir už Europos ekonominės erdvės teritorijos ribų. Todėl naudotojams gali kilti rizika, nes tokiu būdu, pvz., gali tapti sudėtinga apsaugoti naudotojų teises ir/arba vykdyti jų reikalavimus.


Paslaugų teikėjai paprastai naudotojų duomenis tvarko rinkodaros ir reklamos tikslais. Taip, pvz., išanalizavus naudotojo elgseną, gali būti pasinaudota informacija apie naudotojo interesus, siekiant platformų viduje bei už jų ribų įjungti tam tikrus reklaminius skelbimus, kurie galėtų atitikti naudotojo interesus. Šiuo tikslu naudotojo kompiuteryje dažniausiai įrašomi slapukai. Be to, naudotojų paskyrose duomenys gali būti įrašomi ir neatsižvelgiant į naudojamą prietaisą (ypač jeigu naudotojai yra tam tikrų socialinių tinklų platformų nariai ir yra prisijungę šiose platformose).
Jūsų duomenys, kuriuos reikia įrašyti naudojant mūsų paskyras internete, savaime suprantama, yra panaikinami, naudojant atitinkamus svetainės nustatymus, kiek tai mums įmanoma.

 
Jūsų aplankyta socialinių tinklų platforma siūlo Jums galimybę reaguoti į mūsų įrašus, juos komentuoti, patiems sukurti naudotojo įrašą bei siųsti mums privačias žinutes asmeniniais reikalais ir klausimais. Šiuo tikslu Jūsų pateikti ir mums galbūt prieinami duomenys (pvz., naudotojo vardas, nuotraukos, galbūt interesai, kontaktiniai duomenys) mūsų bus naudojami išimtinai bendravimui su klientais ir jų interesų tenkinimui. Mes esame suinteresuoti pasiūlyti Jums tokią platformą, kurioje galėtume pateikti Jums aktualią informaciją, pasinaudodami kuria Jūs galėtumėte kreiptis į mus Jums rūpimais klausimais, o mes galėtume kuo greičiau patenkinti Jūsų poreikius.
Naudodami puslapį, mes tvarkome Jūsų duomenis tik tiek, kiek to reikia pagrindinių funkcijų užtikrinimui. Kitais tikslais Jūsų duomenų nenaudojame. Atkreipiame dėmesį į tai, kad paslaugų teikėjai sekimo nuorodas ir slapukus savo tikslais gali naudoti nepriklausomai nuo to, kaip mes naudojame šį puslapį.

Siekdami išsamiau atvaizduoti, kaip tvarkomi duomenys ir kokios yra galimybės nesutikti su duomenų tvarkymu (Opt-Out), pateikiame paslaugų teikėjų nuorodas.


Jei Jums reikia užklausti informacijos ir pasinaudoti naudotojo teisėmis, atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad veiksmingiausia šiais klausimais visuomet kreiptis į pačius paslaugų teikėjus. Tik paslaugų teikėjai visada turi prieigą prie naudotojų duomenų ir gali tiesiogiai pritaikyti atitinkamas priemones ir suteikti informaciją. Tačiau jeigu Jums prireiktų pagalbos, galite kreiptis į mus.

8. Mūsų paslaugos

Darbo pasiūlymai

Siūlome Jums galimybę dalyvauti atrankoje dėl darbo (pvz., el. paštu, paštu arba užpildant elektroninę paraiškos pateikimo formą). Toliau mes pateiksime Jums informaciją apie Jūsų asmens duomenų, surinktų paraiškos dėl darbo teikimo proceso metu, apimtį, tikslą ir naudojimą. Patikiname, kad Jūsų duomenys renkami, tvarkomi ir naudojami vadovaujantis galiojančiais duomenų apsaugos įstatymais bei kitais teisiniais aktais, tvarkomi laikantis griežtų konfidencialumo reikalavimų.

Duomenų rinkimo apimtis ir paskirtis

Kai Jūs pateikiate mums savo paraišką dalyvauti atrankoje dėl darbo, Jūsų asmens duomenis (pvz., kontaktinius ir ryšio duomenis, dalyvavimo atrankoje dokumentus, pokalbio dėl darbo metu darytus užrašus ir pan.) naudojame tiek, kiek to reikia darbo santykiams pagrįsti. Galiojantis teisinis pagrindas yra BDAR 88 straipsnis kartu su 2018 m. Vokietijos Federalinio duomenų apsaugos įstatymo 26 straipsnio 1 skyriaus 1 dalimi, kiek tai susiję su informacija, kurios iš Jūsų prašome, kai kreipiatės dėl įsidarbinimo galimybių (vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys, gimimo data, Jūsų profesinės kvalifikacijos duomenys ir akademinis išsilavinimas arba informacija apie tolesnį profesinį mokymąsi). Jeigu Jūs patys mums pateikiate papildomos informacijos, ją tvarkome vadovaudamiesi Jūsų sutikimu (BDAR 6 straipsnio, 1 dalies a punktas). Savo sutikimą bet kuriuo metu galite atšaukti. Jūsų asmens duomenys mūsų įmonėje bus perduodami išimtinai tiems asmenims, kurie tiesiogiai dirba su Jūsų paraiška dalyvauti atrankoje dėl darbo. 

Be to, mes galime tvarkyti asmens duomenis apie jus, jei to reikia norint apsiginti nuo pareikštų teisinių pretenzijų, susijusių su paraiškos teikimo procesu. Galiojantis teisinis pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas, teisėtas interesas gali būti, pavyzdžiui, įrodymų pateikimo prievolė procese pagal Bendrąjį vienodo požiūrio įstatymą (vok. santrumpa – AGG).

Jeigu Jūs sėkmingai praėjote atranką į darbą, pagal 2018 m. naujojo Federalinio duomenų apsaugos įstatymo (vok. santrumpa – BDSG) 26 straipsnį ir BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktą Jūsų pateiktus duomenis įdarbinimo tikslais išsisaugosime savo duomenų tvarkymo sistemose.

Kokius asmens duomenis mes tvarkome?

Tvarkome duomenis, kurie susiję su Jūsų paraiška dalyvauti atrankoje dėl darbo. Tai bendro pobūdžio informacija apie Jus (tokia kaip vardas, pavardė, adresas ir kontaktiniai duomenys, gimimo data), duomenys apie Jūsų profesinę kvalifikaciją ir išsilavinimą arba duomenys apie profesinės kvalifikacijos kėlimą. Tvarkome ir Jūsų nuotraukas, kurias mums pateikėte per atranką, jei tokių yra.

Kas yra apie asmenį pateiktų duomenų gavėjai?

Tretiesiems asmenims Jūsų asmens duomenys perduodami tik žemiau nurodytais tikslais. Jūsų asmens duomenis, kuriuos gauname Jūsų dalyvavimo atrankoje dėl darbo metu, trečiosioms šalims perduodame tik jeigu:

•    Jūs davėte savo sutikimą pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktą ir 2018 m. Federalinio duomenų apsaugos įstatymo (vok. santrumpa – BDSG) 26 straipsnį,
•    Duomenų perdavimas pagal • BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktą reikalingas, siekiant apginti teisėtus duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesus ir nėra priežasties daryti prielaidą, kad neperduodami duomenų tretiesiems asmenims Jūs ginate viršesnius interesus,
•    tais atvejais, kai perduoti duomenis yra privaloma pagal • BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktą, ginant teisinius reikalavimus, bei
•    tai leidžia įstatymai, pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktą, 2018 m. Federalinio duomenų apsaugos įstatymo (vok. santrumpa – BDSG) 26 straipsnio 1 dalies pirmą sakinį.

Be to, Jūsų duomenys pagal BDAR 28 straipsnį bus perduoti techninių paslaugų teikėjams, kurie Jūsų duomenis tvarkys išimtinai pagal mūsų užsakymą ir jokiu būdu nenaudos savais komerciniais tikslais. Kalbama apie IT, apgyvendinimo paslaugų tiekėjus arba darbo atrankos vadybos /įdarbinimo sistemų paslaugų tiekėjus. Jūsų duomenų perdavimas į trečiąsias šalis, esančias už ES ir/arba Europos ekonominės erdvės ribų, nenumatytas.

Duomenų saugojimo trukmė

Jei mes negalėsime Jums pateikti darbo pasiūlymo, jei Jūs atsisakysite priimti darbo pasiūlymą, atsiimsite savo paraišką, atšauksite sutikimą tvarkyti savo asmens duomenis arba pareikalausite iš mūsų juos ištrinti, Jūsų pateikti duomenys, įskaitant visus nuo dalyvavimo atrankoje dėl darbo fiziškai likusius dokumentus, bus saugomi ir laikomi (saugojimo laikotarpis) ne ilgiau kaip 6 mėnesius nuo paraiškos dalyvauti atrankoje dėl darbo pateikimo proceso pabaigos, kad neatitikimų atveju būtų galima atsekti reikiamą informaciją apie paraiškos teikimo procesą (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas).
Jeigu duodate mums sutikimą saugoti duomenis ilgesnį laikotarpį, įtrauksime jus į savo talentų duomenų bazę. Tokiu atveju Jūsų paraiška bus saugoma pas mus iki atšauksite savo sutikimą. Žinoma, Jūs galite atšaukti šį sutikimą bet kuriuo metu, naudodamiesi leidimo duomenų skiltyje pateiktais kontaktiniais duomenimis.

Ar būtina pateikti asmens duomenis?

PPrievolė pateikti asmens duomenis nereglamentuota nei pagal įstatymus, nei pagal sutartį, Jūs neprivalote pateikti mums savo asmens duomenų. Tačiau įforminant darbo santykius ir sudarant su mumis sutartį, asmens duomenis pateikti reikia. Tai reiškia, kad jeigu Jūs, teikdami paraišką dalyvauti atrankoje dėl darbo, nepateiksite mums asmens duomenų, mes negėsime įforminti ir neužmegsime su Jumis darbo santykių.

Ar sprendimai priimami automatizuotai?

Automatizuotas sprendimų priėmimas pagal BDAR 22 straipsnį konkrečiu atveju nevykdomas, tai reiškia, kad Jūsų paraišką mes įvertiname asmeniškai, ir sprendimas dėl Jūsų įdarbinimo nepriimamas remiantis vien tik automatizuotu duomenų tvarkymu.